Fancy Leather Enterprise

Md. Shamsul Huda
Adviser
BTA

Proprietor
Fancy Leather Enterprise
95, Gozmohal, Hazaribagh, Dhaka-1209.

Abdul Kader

Abdul Kader
Adviser
BTA

Managing Director
Amin Tannery Limited
Plot No: YS27, Chamra Shilpa Nagari, Hemayetpur, Savar, Dhaka.

Tariqul Islam Khan

Tariqul Islam Khan
Adviser
BTA

Managing Director
Marsons Tannery Limited
Plot no: YE-1, BSCIC Chamra Shilpa Nagari, Hemayetpur, Savar, Dhaka.

Murshed hayder

Murshed Hyder
Adviser
BTA

Managing Director
Murshed Brothers Tannery Ltd.
Plot no: XS-4, Chamra Shilpa Nagari, Horindhora, Hemayetpur, Savar, Dhaka.

Mizan Advisor

Md. Mizanur Rahman
Adviser
BTA

Managing Director
Helena Enterprise Ltd.
Plot: YA-10 + YB-03, Chamra Shilpa Nagari, Hemayetpur, Savar, Dhaka.