Fancy Leather Enterprise

Md. Shamsul Huda
Adviser
BTA

Proprietor
Fancy Leather Enterprise
95, Gozmohal, Hazaribagh, Dhaka-1209.

Mizan Advisor

Md. Mizanur Rahman
Adviser
BTA

Managing Director
Helena Enterprise Ltd.
Plot: YA-10 + YB-03, Chamra Shilpa Nagari, Hemayetpur, Savar, Dhaka.

Abu Taher

Engr. Mohammad Abu Taher
Adviser
BTA

Managing Director
Ruma Leather Industries Ltd.
Plot No: ZD-8 + ZS-25, BSCIC Chamra Shilpa Nagari Hemayetpur, Savar, Dhaka.

Shajahan_0001-1

Md. Shahjahan Mia 
Adviser
BTA

Managing Director
Reliance Tannery Ltd
Plot No: YA7, YA8, YD4, YB2, YS15 Chamra Shilpa Nagari, Hemayetpur, Savar , Dhaka.

Abdul Kader

Abdul Kader
Adviser
BTA

Managing Director
Amin Tannery Limited
Plot No: YS27, Chamra Shilpa Nagari, Hemayetpur, Savar, Dhaka.